Дисертація Зворотній зв'язок | Оголошення | Додому
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
 » Вибір теми дисертації
 » Планування роботи
 » Пошук літератури
 » Підготовка рукопису
 » Оформлення роботи
 » Публікації за темою
 » Автореферат
 » Захист дисертації
 » Запитання і відповіді
 » Перелік літератури
ОФІЦІЙНІ  ДОКУМЕНТИ
 » Фахові видання
 » Номенклатура спец.
 » Офіційні матеріали
 
НАШІ  ПРОПОЗИЦІЇ
 » Для аспірантів
 » Для студентів
 
 
 
 Головна Методична секція Інформаційна секція Комерційна секція Корисні лінки
  
  
Методична секція | Запитання і відповіді

Як вступити до аспірантури і які умови навчання в ній?
Вищі навчальні заклади, наукові установи вміщують у засобах масової інформації оголошення про прийом до аспірантури із зазначенням наукових спеціальностей, термінів та умов прийому, переліку необхідних для вступу документів.
Вступники до аспірантури подають на ім'я керівника вищого навчального закладу, наукової установи такі документа: 1) заяву; 2) особовий листок з обліку кадрів; 3) список опублікованих наукових праць і винаходів. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності; 4) медичну довідку про стан здоров'я за формою №286-у; 5) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, - копію нострифікованого диплома); 6) посвідчення про складання кандидатських іспитів, якщо вони складені. Паспорт і диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.
Термін навчання в аспірантурі зараховується до науково-педагогічного стажу.
Взаємні зобов'язання аспіранта, підготовка якого здійснюється за державним замовленням, і вищого навчального закладу, наукової установи визначаються в типовій угоді, якою передбачається своєчасне закінчення роботи над дисертацією, відповідальність сторін у разі невиконання умов типової угоди тощо.
Підготовка аспірантів понад державне замовлення здійснюється на підставі контрактів, укладених між вищими навчальними закладами, науковими установами та вступниками до аспірантури (установами, організаціями та підприємствами, що направили їх на навчання), якими передбачається повне відшкодування витрат на їх підготовку.
Аспірант може бути відрахованим з аспірантури за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу, наукової установи за вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин. Аспірант, який був зарахований до аспірантури за державним замовленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість навчання згідно із законодавством України.
Аспірант, який успішно захистив дисертацію до закінчення терміну навчання, вважається таким, що повністю виконав індивідуальний план роботи і припиняє навчання в аспірантурі з дня захисту дисертації.
До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.
Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва не перевищує трьох років, а без відриву від виробництва - чотирьох років.
Для проведення прийому до аспірантури створюється приймальна комісія під головуванням керівника (заступника керівника) вищого навчального закладу, наукової установи. Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією за результатами співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника, про що вступник до аспірантури повідомляється у тижневий термін.
Вступники складають іспити із спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній ними науковій спеціальності), із філософії та однієї з іноземних мов на вибір - англійської, німецької, іспанської, італійської, французької - в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, затверджених МОН України. Результати вступних іспитів дійсні протягом календарного року. Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.
У разі одержання однакових оцінок переважне право на зарахування мають вступники, рекомендовані вченою радою вищого навчального закладу (факультету), наукової установи, які успішно закінчили магістратуру і склали всі або декілька кандидатських іспитів.
Кожному аспірантові одночасно з його зарахуванням відповідним наказом керівника вищого навчального закладу, наукової установи призначається науковий керівник. Науковий керівник керує роботою над дисертацією, контролює виконання затвердженого ним індивідуального плану та несе особисту відповідальність за якісне написання аспірантом дисертації.
Аспірант працює за індивідуальним планом роботи, не менше ніж два рази на рік звітує про його виконання на засіданні кафедри, відділу, лабораторії і щорічно атестується науковим керівником. За результатами атестації аспірант переводиться на наступний рік навчання або відраховується з аспірантури.

Де можна опублікувати наукові статті?
З переліком фахових видань можна ознайомитись тут.

Аспірант надрукував статтю в журналі. Коли ж він подав дисертацію до захисту, часопис було вилучено з переліку видань, в яких публікуються результати дисертаційних досліджень. Чи буде враховано згадану публікацію як фахову?
Статтю буде враховано, оскільки на час її публікації журнал вважався фаховим виданням.

 

WWW.OSVITA.TV

Головна | Методична секція | Інформаційна секція  
Комерційна секція | Корисні лінки | Оголошення | Контактна інформація