Дисертація Зворотній зв'язок | Оголошення | Додому
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
 » Вибір теми дисертації
 » Планування роботи
 » Пошук літератури
 » Підготовка рукопису
 » Оформлення роботи
 » Публікації за темою
 » Автореферат
 » Захист дисертації
 » Запитання і відповіді
 » Перелік літератури
ОФІЦІЙНІ  ДОКУМЕНТИ
 » Фахові видання
 » Номенклатура спец.
 » Офіційні матеріали
 
НАШІ  ПРОПОЗИЦІЇ
 » Для аспірантів
 » Для студентів
 
 
 
 Головна Методична секція Інформаційна секція Комерційна секція Корисні лінки
  
  
Методична секція | Публікації за темою дисертації

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) наук приймаються до захисту спеціалізованими вченими радами тільки за умови наявності визначеної кількості публікацій, виконаних згідно до існуючих правил.
Вважається, що кількість і якість публікацій по темі дослідження є одним із критеріїв оцінки наукової цінності роботи. Досвід показує, що відношення членів спеціалізованих вчених рад до здобувача є більш прихильним, якщо число публікацій перевищує встановлене мінімальне число.
Мінімальна кількість публікацій, необхідна для здобуття наукового ступеня кандидата наук - 3. Усі публікації повинні вийти друком перед прийняттям дисертації до захисту. При цьому статті здобувачів наукових ступенів повинні публікуватися у визначених виданнях, перелік яких затверджується Атестаційною колегією України. Не можна публікувати більш однієї статті одного автора в одному номері.
Перелік наукових видань, в яких можуть здійснюватися публікації докладно викладений у методичних вказівках "Де і як публікувати результати дисертаційних досліджень". Цей перелік час від часу доповнюється і змінюється.
Наукові статті, які публікуються в наукових фахових виданнях повинні мати такі обов'язкові елементи:
постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується зазначений стаття;
формулювання цілей статті (постановка завдання);
виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок в даному напрямку.
Крім того, у статтях рекомендується:
вказувати не менше восьми джерел у списку використаних джерел із посиланнями на них в тексті статті;
давати посилання на публікації закордонних авторів;
здійснювати посилання на свіжі публікації;
давати більше посилань на періодичні видання (такі посилання за логікою фахівців МОН мають переваги у порівнянні з посиланнями на монографії та підручники);
ідентифікувати новизну матеріалу і особистий вклад здобувача.
Ну і, нарешті, найважливіша вимога: публікації повинні відображати результати дисертаційного дослідження. Публікації, що не задовольняють цій вимозі, можуть бути на зараховані в число мінімально необхідних. Також назва статті повинна відображати основну ідею її змісту.
Для визначення обсягу виданих або підготовлених до друку статей існує спеціальна система підрахунку, основу якої складає друкований (авторський) аркуш. Друкований аркуш (д.а.) - одиниця об'єму матеріалу, створеного автором; він дорівнює 40 000 друкованих знаків (включаючи пробіли між словами, розділові знаки, цифри і т.ін. Як правило, 1 д.а. - це 22-24 сторінки тексту, надрукованого через 1,5 інтервали кеглем №14.

 

 

 

WWW.OSVITA.TV

Головна | Методична секція | Інформаційна секція  
Комерційна секція | Корисні лінки | Оголошення | Контактна інформація