Дисертація Зворотній зв'язок | Оголошення | Додому
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
 » Вибір теми дисертації
 » Планування роботи
 » Пошук літератури
 » Підготовка рукопису
 » Оформлення роботи
 » Публікації за темою
 » Автореферат
 » Захист дисертації
 » Запитання і відповіді
 » Перелік літератури
ОФІЦІЙНІ  ДОКУМЕНТИ
 » Фахові видання
 » Номенклатура спец.
 » Офіційні матеріали
 
НАШІ  ПРОПОЗИЦІЇ
 » Для аспірантів
 » Для студентів
 
 
 
 Головна Методична секція Інформаційна секція Комерційна секція Корисні лінки
  
  
Методична секція | Оформлення дисертації

Оформлення - одна з найважливіших стадій роботи над дисертацією. Надання відповідної форми текстові дисертації має принципове значення, а її оформлення має відповідати загальноприйнятим вимогам.
Дисертацію друкують машинописним способом або з використанням комп'ютерної техніки на одній стороні стандартного листа білого папера (А4, 210 х 297 мм). Великі таблиці й ілюстрації можуть бути подані в додатках, у тому числі і на форматі А3.
Обсяг кандидатської дисертації має бути 100-150 стор., а для суспільних і гуманітарних наук - 150-190 стор. У зазначений обсяг не входять список літератури і додатки, а також громіздкі таблиці і рисунки, що займають цілу сторінку, нехай навіть і в основній частині тексту дисертації.
При друкуванні дисертації роблять наступні поля: ліворуч, зверху і знизу - не менше 20 мм, праворуч - не менш 10 мм. Оскільки дисертація має значний обсяг і переплітається у тверду палітурку, оптимальною відстанню лівого поля буде 30 мм.
Гарнітура шрифту дисертації - Times New Roman, кегль - 14, колір друку - чорний, міжрядковий інтервал - 1,5 за умов друку на комп'ютері. Щільність тексту має бути рівномірною (без розріджень і ущільнень).
Назви структурних частин дисертації друкують тим же кеглем але великими буквами, наприклад: ВСТУП, РОЗДІЛ, ДОДАТКИ і вирівнюють за центром сторінки. Заголовки підпунктів друкують з абзацного відступу з великої букви звичайним шрифтом. За умови набору на комп'ютері прийнято виділяти структурні частини і заголовки жирним шрифтом. Відстань між заголовком і підзаголовком має бути 3-4 інтервали, що відповідає одному пропущеному рядку при наборі на комп'ютері.
Усі сторінки дисертації повинні бути пронумеровані. Першою сторінкою вважається титульний лист дисертації, номер на першій сторінці не ставиться. На інших сторінках номер ставиться в правому верхньому куті.
Таблиці, формули, рисунки і підпункти нумеруються усередині кожного розділу. Наприклад, рисунок 1.1, таблиця 2.3, формула 3.2 і т.д. При цьому слово "таблиця" пишеться без скорочень, а слово "рисунок" скорочується "рис." (але не "мал.").
Слово "таблиця" пишеться праворуч угорі таблиці. Рядком нижче по центру пишеться її назва. Ілюстрації і таблиці варто розміщати нижче по тексту відразу після згадування або на наступній сторінці. Громіздкі таблиці і малюнки краще розміщати в додатках.
Використання формул у роботі також підпорядковується існуючим правилам. Формули, що є особливо важливими чи довгими краще поміщати на окремих рядках. Невеликі формули і ті, що не мають принципового значення можна розміщати по тексту. Формули, на які доведеться посилатися надалі, варто пронумерувати, а ті, на які посилань не буде, нумерувати необов'язково.
Порядкові номери формул позначають арабськими цифрами в круглих дужках у правому куті сторінки. Якщо номер не уміщається в одному рядку з формулою, його розташовують у наступному рядку нижче формули. Формули набираються в спеціальній комп'ютерній програмі або вписуються в текст ретельно і розбірливо від руки чорним чорнилом або креслярською тушшю. Прописні і малі літери, надрядкові і підрядкові індекси у формулах повинні позначатися чітко. Рекомендуються наступні розміри знаків для формул: прописні букви і цифри 7-8 мм, рядкові 4 мм, показники ступенів і індекси не менше 2 мм.
Кількісні числівники записуються цифрами, якщо вони є багатозначними, і словами, якщо вони однозначні; наприклад: десять автомобілів (не: 10 автомобілів). Якщо при числівнику даються в скороченому позначенні одиниці величини, то такий числівник завжди записується цифрами; наприклад: 28 кг, 5 л і т.п. Після скорочень одиниць міри, довжини. маси, обсягу крапка не ставиться. При перерахуванні однорідних величин і відносин скорочене позначення одиниці величини ставиться тільки після останнього числа.
Порядкові числівники пишуться словами: сьомий, двадцять п'ятий, сто сорок перший. Порядкові числівники, позначені арабськими цифрами не мають відмінкових закінчень, якщо вони стоять після іменника, до якого відносяться; наприклад: у розділі 2, на рис. 9, у таблиці 6, і мають відмінкові закінчення, якщо вони стоять перед іменником; наприклад: 3-й раунд.
Записані римськими цифрами порядкові числівники відмінкових закінчень не мають; наприклад: IV курс, XX століття (не: ХХ-е століття).

 

 

 

WWW.OSVITA.TV

Головна | Методична секція | Інформаційна секція  
Комерційна секція | Корисні лінки | Оголошення | Контактна інформація