Дисертація Зворотній зв'язок | Оголошення | Додому
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
 » Вибір теми дисертації
 » Планування роботи
 » Пошук літератури
 » Підготовка рукопису
 » Оформлення роботи
 » Публікації за темою
 » Автореферат
 » Захист дисертації
 » Запитання і відповіді
 » Перелік літератури
ОФІЦІЙНІ  ДОКУМЕНТИ
 » Фахові видання
 » Номенклатура спец.
 » Офіційні матеріали
 
НАШІ  ПРОПОЗИЦІЇ
 » Для аспірантів
 » Для студентів
 
 
 
 Головна Методична секція Інформаційна секція Комерційна секція Корисні лінки
  
  
Методична секція | Перелік рекомендованої літератури


1. Коментарі до написання, оформлення і захисту дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук та присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника/ Я. Федорів [та ін.] ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького МОЗ України, ТзОВ "Львів. мед. ін-т", Держ. вищ. навч. заклад "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. - Л. : ЛНУ ім. Данила Галицького, 2009. - 162 с.
2. Зосимов А. М. Дисертаційні помилки: монографія / А. М. Зосимов, В. П. Голік. - Х. : ІНЖЕК, 2009. - 264 с.: рис., табл.
3. Ковалів Ю. І. Абетка дисертанта. Методологічні принципи написання дисертації: посібник / Ю. І. Ковалів. - К. : Твім інтер, 2009. - 457 с.
4. Планування та виконання науково-методичних проектів (курсова, дипломна, магістерська та дисертаційна роботи, наукова публікація): метод. рек. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка ; уклад.: П. С. Атаманчук [та ін.]. - Кам'янець-Подільський : КПНУ ім. І. Огієнка, 2010. - 26 с.
5. Де і як публікувати результати дисертаційних досліджень: зб. нормат. док. з питань атестації наук. працівників / [уклад. Ю. І. Цеков] ; за ред. вчен. секр. ВАК України М. С. Держалюка. - К. : Ред. "Бюл. ВАК України" : Толока, 2011. - 91 с.
6. Комплексний підхід до експертизи дисертаційних робіт: економічні спеціальності/ [авт.-упоряд.]: Загорський В. С., Кизим М. О., Тищенко О. М. - Х. : ІНЖЕК, 2011. - 67 с.
7. Методичні вказівки "Організація та оформлення дисертаційних досліджень у галузях агропромислового виробництва з економічних спеціальностей"/ Укр. НДІ продуктивності АПК М-ва аграр. політики та продовольства України ; [авт.-упоряд.: Ю. О. Лупенко та ін.]. - К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2011. - 131 с.
8. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня: метод. поради / [авт.-упоряд. Л. А. Пономаренко, д-р техн. наук, проф.]. - К. : Толока, 2011. - 79 с.
9. Партико З. В. Захист дисертації: "друг чи істина"?: [метод. рек.] / З. В. Партико ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2011. - 26 с.
10. Як правильно оформити дисертацію та документи атестаційної справи: зб. нормат. док. з питань атестації наук. кадрів вищ. кваліфікації / [упоряд. Л. І. Мірошниченко]. - К. : Толока, 2012. - 54 с.
11. Комплексна експертиза дисертаційних робіт: економічні спеціальності: [рекомендації] / Н.-д. центр індустр. пробл. розв. НАН України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Черніг. держ. технол. ун-т МОНМС України ; [уклад.: Кизим М. О. та ін.]. - Х. : ІНЖЕК, 2012. - 118 с.
12. Партико З. В. Основи наукових досліджень: підготовка дисертації: навч. посіб. / З. В. Партико. - Запоріжжя : КПУ, 2015. - 235 с. : рис., табл.
13. Толубко В. Б. Дисертація: метод. рек. здобувачам наук. ступенів / В. Б. Толубко, В. М. Тупкало, С. В. Козелков ; Держ. ун-т телекомунікацій. - Київ : ДУТ, 2014. - 189 с.
14. Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного запису на автореферати дисертацій/ Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова" ; [уклад. О. М. Устіннікова]. - Київ : Кн. палата України, 2016. - 17, [1] с.
15. Вознюк А. А. Довідник здобувача наукового ступеня / А. А. Вознюк, Р. А. Сербин, В. В. Юсупов ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. - К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. - 205 с.
16. Курок О. І. Організація підготовки аспіранта і здобувача: метод. рек. / [О. І. Курок, В. П. Зінченко] ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка. - Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2010. - 60 с.
17. Комова Г. В. Методичні вказівки для підготовки аспірантів та здобувачів до складання кандидатського іспиту з англійської мови/ Г. В. Комова, О. О. Науменко ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". - Х. : НТУ "ХПІ", 2011. - 111 с.
18. Довідник здобувача наукового ступеня: зб. нормат. док. та інформ. матеріалів з питань атестації наук. кадрів вищ. кваліфікації / За ред. дир. Департаменту атестації кадрів М-ва освіти і науки, молоді та спорту України В. Д. Бондаренка ; [упоряд. Цеков Ю. І.]. - К. : Толока : Редакція "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України", 2011. - 56 с.
19. Зірка В. В. Як успішно скласти кандидатський іспит з англійської мови: навч.-метод. посіб. для аспірантів та здобувачів / В. В. Зірка, С. П. Кожушко ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Д. : Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2012. - 64 с.
20. Програма кандидатського іспиту з філософії та методичні вказівки з підготовки реферату: для аспірантів, стажистів-дослідників та здобувачів наук. ступеня з юрид. спец. (12.00.01 - 12.00.12) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [уклад.: А. П. Гетьман та ін.]. - Х. : [б. в.], 2011. - 53 с.
21. Програма підготовки аспірантів і здобувачів до кандидатського іспиту з іноземної мови/ Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [уклад.: Щербань Н. П., Манютіна О. І., Вацеба Р. В.]. - Чернівці : Рута, 2011. - 25 с.
22. Філософія освіти: метод. рек. для здобувачів наук. ступеня за спец. 09.00.10 - філософія освіти / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т магістратури, аспірантури і докторантури, Каф. соц. філософії та філос. освіти ; [уклад.] Терепищий Сергій Олександрович. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - 27 с.
23. Філософія: навч. посіб. для аспірантів і здобувачів / [Арістова А. В. та ін. ; за наук. ред. А. В. Арістової і С. В. Синякова] ; Нац. трансп. ун-т. - К. : НТУ, 2013. - 245 с.
24. Робоча програма навчальної дисципліни "Філософія" для аспірантів і здобувачів/ Харк. нац. екон. ун-т ; [уклад.: О. М. Кузь, В. О. Стрижко, В. Ф. Чешко]. - Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. - 35 с.
25. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня: (Метод. поради) / С.С. Зінчук (літ.ред.)Леонід Анатолійович Пономаренко (авт.-упоряд.). — 4-е вид.,виправ.і доп. — К. : Толока, 2010. — 80с.
26. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник - 2-е вид., перероб і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 295 с.
27. Здобувачу наукового ступеня: Метод. рекомендації / Упоряд. С.В.Сьомін; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К., 2002. — 182 с.
28. Воротіна Людмила Іванівна, Воротін Валерій Євгенович, Гуткевич Світлана Олександрівна. Кандидатська дисертація: методика написання і захисту: Посібник для аспірантів і здобувачів наукового ступеня / Європейський ун-т. — К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2003. — 76с.
29. Захаров Юрій Васильович, Радченко Микола Іванович. Подання результатів у дисертаційній роботі: Метод. рекомендації / Український держ. морський технічний ун-т ім. адмірала Макарова. — Миколаїв : УДМТУ, 2003. — 22с.
30. Наумовець Антон Григорович. Ви віч-на-віч з аудиторією: Дещо про "технологію" наукових доповідей, популярних лекцій, дисертаційних промов і конкурсних проектів / НАН України; Інститут фізики. — К. : Наукова думка, 2003. — 56с.
31. Ашеров Акива Товиевич. Подготовка, экспертиза и защита диссертаций: Учеб. пособие для магистров, аспирантов и соискателей всех спец. / Украинская инженерно-педагогическая академия. — Х. : Издательство УИПА, 2002. — 136с.
32. Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 2002. - 216 с.
33. Наринян А.Р., Поздеев В.А. Основы научных исследований: Учеб. пособие. - К.: Изд-во Европ. ун-та, 2002. - 110 с.

 

 

 

WWW.OSVITA.TV

Головна | Методична секція | Інформаційна секція  
Комерційна секція | Корисні лінки | Оголошення | Контактна інформація