Дисертація Зворотній зв'язок | Оголошення | Додому
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
 » Вибір теми дисертації
 » Планування роботи
 » Пошук літератури
 » Підготовка рукопису
 » Оформлення роботи
 » Публікації за темою
 » Автореферат
 » Захист дисертації
 » Запитання і відповіді
 » Перелік літератури
ОФІЦІЙНІ  ДОКУМЕНТИ
 » Фахові видання
 » Номенклатура спец.
 » Офіційні матеріали
 
НАШІ  ПРОПОЗИЦІЇ
 » Для аспірантів
 » Для студентів
 
 
 
 Головна Методична секція Інформаційна секція Комерційна секція Корисні лінки
  
  
Інформаційна секція | Вимоги до публікацій

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАКАЗ
м. Київ 17.10.2012 № 1112


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2012 р. за № 1851/22163


Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук


Відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 410, та пунктів 11 і 14 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 березня 2007 року № 423,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук;

Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук.

2. Установити, що:

2.1 за темою дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук необхідна наявність не менше 20 публікацій у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України та інших держав, з яких:
не менше чотирьох публікацій у виданнях іноземних держав або у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз;
не більше п'яти публікацій в електронних наукових фахових виданнях;
у галузях природничих і технічних наук замість трьох статей можуть бути долучені три патенти на винахід (авторські свідоцтва про винахід), які пройшли кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосуються наукових результатів дисертації (за наявності);

2.2 за темою дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук необхідна наявність не менше п'яти публікацій у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України, з яких:
не менше однієї статті у виданнях іноземних держав або у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз;
одна із статей може бути опублікована в електронному науковому фаховому виданні;
у галузях природничих і технічних наук замість однієї статті може бути долучений один патент на винахід (авторське свідоцтво про винахід), який пройшов кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосується наукових результатів дисертації (за наявності);

2.3 у разі підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук на правах рукопису необхідна наявність (для гуманітарних і суспільних наук, за винятком дисертацій з історичних наук за спеціальностями 07.00.04 "Археологія", 07.00.09 "Антропологія") опублікованої без співавторів монографії обсягом не менше 10 обліково-видавничих аркушів, яка містить власні результати наукових досліджень здобувача і відповідає Вимогам до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук, затвердженим цим наказом.

3. Спеціалізованим вченим радам при прийнятті до розгляду дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук враховувати вимоги цього наказу.

4. Департаменту атестації кадрів (Бондаренко В. Д.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.


5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзацу другого підпункту 2.1 пункту 2 та абзацу другого підпункту 2.2 пункту 2, які набирають чинності з 01 січня 2013 року.

Міністр Д. В. ТабачникЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
17 жовтня 2012 року № 1112

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2012 р. за № 1851/22163


Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

За темою дисертації зараховуються публікації:
з наведенням обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети статті (поставленого завдання) та висновків;
у наукових періодичних виданнях України до травня 1997 року за умови повноти викладу матеріалів дисертації, що визначається спеціалізованою вченою радою;
у наукових фахових виданнях, які на дату їх публікації були внесені до Переліку наукових фахових видань України, затвердженого в установленому законодавством порядку;
у наукових періодичних виданнях інших держав за умови повноти викладу матеріалів дисертації, що визначається спеціалізованою вченою радою;
у кількості не більше однієї статті в одному випуску (номері) наукового фахового видання.
За темою дисертації не зараховуються публікації, в яких повторюються наукові результати, опубліковані раніше в інших наукових публікаціях, що ввійшли до мінімальної кількості публікацій за темою дисертації.

Директор
Департаменту атестації кадрів В. Бондаренко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
17 жовтня 2012 року № 1112


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2012 р. за № 1852/22164

Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук

Опублікована монографія, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук, повинна:
бути надрукованою без співавторів;
містити узагальнені результати наукових досліджень автора, опубліковані раніше в наукових фахових виданнях України або інших держав, у кількості відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього наказу;
мати обсяг основного тексту для здобуття наукового ступеня доктора наук у галузі гуманітарних та суспільних наук не менше 15 авторських аркушів, а в галузі природничих та технічних наук - не менше 10 авторських аркушів;
містити відомості про рецензентів - не менше двох докторів наук, фахівців за спеціальністю дисертації;
містити інформацію про рекомендацію до друку вченої ради наукової установи або вищого навчального закладу III-IV рівнів акредитації;
випускатися тиражем не менше 300 примірників;
мати міжнародний стандартний номер книги ISBN;
надсилатися до фондів таких бібліотек України:
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України
(03039, Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 3);
Національна парламентська бібліотека України
(01001, Київ, вул. М. Грушевського, 1);
Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова"
(02660, Київ, проспект Ю. Гагаріна, 27);
Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
(79000, Львів, вул. В. Стефаника, 2);
Державний заклад "Одеська національна ордена Дружби народів наукова бібліотека імені М. Горького"
(65023, Одеса, вул. Л. Пастера, 13);
Державний заклад "Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка"
(61003, Харків, провулок В. Г. Короленка, 18);
бути оформленою з дотриманням вимог державних стандартів України.

Директор
Департаменту атестації кадрів В. Бондаренко

 

 

ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

N 1-02/2 від 09.02.2000
м.Київ

Про публікації основного змісту матеріалів дисертації
(Витяг)

Останнім часом до ВАК України надходять дисертації, в яких здобувачі наукових ступенів по кілька разів друкують одні й ті ж матеріали наукових досліджень в різних наукових фахових виданнях і включають їх до списку в дисертацію та автореферат для забезпечення мінімальної кількості публікацій основного змісту дисертацій. У зв'язку з цим президія Вищої атестаційної комісії України П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Вважати неприпустимим включення до списку наукових праць, в яких висвітлюється основний зміст дисертації, двох чи більше фактично тотожних за науковим змістом статей, опублікованих у фахових виданнях.
2. Покласти персональну відповідальність за виконання п.1 даної постанови на офіційних опонентів та голів спеціалізованих учених рад.
3. Встановити, що в разі, коли вказане в п.1 порушення оцінюється ВАК України як невиконання вимог щодо мінімальної
кількості публікацій у наукових фахових виданнях, президія ВАК скасовує рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня, а до спеціалізованих вчених рад та їх керівництва вживає заходів, зазначених у п.30 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. N 644 , із змінами і доповненнями, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. N 1241 та від 22 липня 1999 р. N 1336 .

 

ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

15.01.2003 N 7-05/1


Про підвищення вимог до фахових видань,
внесених до переліків ВАК України


Необхідною передумовою для внесення видань до переліку наукових фахових видань України є їх відповідність вимогам
пункту 7 постанови президії ВАК України від 10.02.1999 р. N 1-02/3 "Про публікації результатів дисертацій на здобуття
наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію". Однак окремі установи-засновники таких видань не дотримуються вимог до складу редакційної колегії видань, не організовують належним чином рецензування та відбір статей до друку, не надсилають свої наукові видання до бібліотек, перелік яких затверджено постановою президії
ВАК України від 22.05.1997 р. N 1Б/5, тим самим обмежуючи можливість наукової громадськості знайомитися із результатами дисертаційних досліджень. У зв'язку з цим президія Вищої атестаційної комісії України П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Попередити установи-засновники наукових фахових видань, що у разі відсутності видань у фондах визначених ВАК бібліотек вони будуть вилучені з переліку наукових фахових видань України, в яких дозволяється друкувати результати дисертаційних досліджень.

2. Установам-засновникам фахових видань оновити склади редакційних колегій так, щоб більшість у них становили фахівці, основним місцем роботи яких є установа-засновник фахового видання.

3. Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. Зобов'язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у подальші роки, лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових
результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

4. Спеціалізованим ученим радам при прийомі до захисту дисертаційних робіт зараховувати статті, подані до друку,
починаючи з лютого 2003 року, як фахові лише за умови дотримання вимог до них, викладених у п.3 даної постанови.

5. Встановити обов'язковим подання до ВАК України разом із клопотанням про внесення видання до переліку фахових також копії свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу у Державному комітеті інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України.

6. Зобов'язати установи, які є засновниками фахових видань, протягом 2003 року надсилати до ВАК України один контрольний примірник видання із супровідним листом.

7. Експертним радам ВАК України провести до 1 січня 2004 року аналіз наукового рівня публікацій у фахових виданнях і подати президії ВАК України пропозиції щодо внесення відповідних змін до переліку фахових видань.

Голова ВАК України В.В.Скопенко

Вчений секретар
ВАК України Л.М.Артюшин

 

ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 178 від 04.04.2000
Зареєстровано в Міністерстві м.Київ юстиції України 18 липня 2000 р. за N 431/4652

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та про їх
апробацію

З метою поліпшення опублікування результатів дисертаційних досліджень, їх апробації, забезпечення єдності вимог до здобувачів та відповідно до пункту 14 Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.97 N 644 ( 644-97-п ), із змінами і доповненнями, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 05.08.98 N 1241 ( 1241-98-п ) і від 22.07.99 N 1336
( 1336-99-п ), Н А К А З У Ю:

1. Звернути увагу спеціалізованих учених рад, що повне опублікування основних наукових результатів дисертаційних робіт, які подаються на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук, є однією з основних передумов для розгляду цих робіт.

2. Зобов'язати спеціалізовані вчені ради приймати до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук у вигляді опублікованої монографії за таких умов:
2.1. Монографія повинна бути опублікована без співавторів.
2.2. Монографія має обов'язково містити результати наукових досліджень автора, опубліковані раніше в наукових фахових виданнях України або інших країн, які відповідають умовам підпункту 3.1 пункту 3 цього наказу.
2.3. Обсяг основного змісту монографії для здобуття наукового ступеня доктора наук у галузі гуманітарних та суспільних наук становить не менше 15 обліково-видавничих аркушів; у галузі природничих та технічних наук - не менше 10 обліково-видавничих аркушів.
2.4. Наявність рецензій не менше двох докторів наук, фахівців за спеціальністю дисертації, про що має бути зазначено у вихідних даних монографії.
2.5. Наявність рекомендації вченої ради наукової установи, організації або вищого навчального закладу про опублікування монографії, про що має бути зазначено в її вихідних даних.
2.6. Тираж не менше 300 примірників.
2.7. Наявність міжнародного стандартного номера книги ISBN.
2.8. Повне дотримання вимог щодо редакційного оформлення монографії згідно з державними стандартами України.
2.9. Наявність монографії у фондах бібліотек України, перелік яких затверджено наказом голови ВАК України від 4 квітня 2000 року N 176 ( z0353-00 ) та зареєстровано в Міністерстві юстиції 14.06.2000 за N 353/4574.

3. Зобов'язати спеціалізовані вчені ради приймати до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук за таких умов:
3.1. Наявність не менше 20 публікацій за темою дисертації у наукових фахових журналах, а також в інших періодичних наукових фахових виданнях України (їх перелік затверджує ВАК України) або інших країн, причому в галузях природничих і технічних наук за висновком спеціалізованої вченої ради при прийнятті дисертації до захисту до цієї мінімальної кількості замість трьох статей можуть бути долучені три авторських свідоцтва про винахід або три
патенти, які безпосередньо стосуються наукових результатів дисертації. Не зараховуються публікації, у яких відсутній повний опис наукових результатів, що засвідчує їх достовірність, або в яких повторюються результати, опубліковані раніше в інших наукових публікаціях, що ввійшли до мінімальної кількості публікацій, які зараховує ВАК.
3.2. Наявність (для гуманітарних і суспільних наук) опублікованої без співавторів монографії обсягом не менше 10
обліково-видавничих аркушів, яка містить власні результати наукових досліджень здобувача і відповідає вимогам підпунктів 2.4-2.9 пункту 2 цього наказу.

4. Зобов'язати спеціалізовані вчені ради приймати до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук за умови наявності не менше 3 публікацій у наукових фахових журналах, а також в інших періодичних наукових фахових виданнях України (їх перелік затверджує ВАК України) або інших країн, причому в галузях природничих і технічних наук за висновком спеціалізованої вченої ради при прийнятті дисертації до захисту до цієї мінімальної кількості замість однієї статті може бути долучене одне авторське свідоцтво про винахід або один патент, які безпосередньо стосуються наукових результатів дисертації. 5. Установити, що апробація матеріалів дисертації на наукових конференціях, конгресах, симпозіумах, семінарах, школах є обов'язковою.
6. Установити, що обов'язковою вимогою до наукових публікацій здобувачів є наявність в одному випуску (номері) журналу (або іншого друкованого видання) не більше однієї статті здобувача за темою дисертації. Установити, що до списку наукових праць, у яких висвітлюється основний зміст дисертації, не можна включати дві чи більше
фактично тотожних за науковим змістом статей, опублікованих у наукових фахових виданнях.

7. Наукові фахові журнали та інші періодичні наукові фахові видання можуть бути включені до переліків наукових фахових видань, що затверджує ВАК України, за таких умов:
7.1. Наявність у складі редакційної колегії не менше п'яти докторів наук з відповідної галузі науки, серед яких обов'язково
повинні бути штатні працівники наукової установи, організації чи вищого навчального закладу, що видає журнал (періодичне видання).
7.2. Журнал (періодичне видання) підписується до друку виключно за рекомендацією вченої ради наукової установи,
організації чи вищого навчального закладу, що його видає, про що зазначається у вихідних даних.
7.3. Тираж не менше 100 примірників.
7.4. Повне дотримання вимог до редакційного оформлення журналу (періодичного видання) згідно з державними стандартами України.
7.5. Наявність журналу (періодичного видання) у фондах бібліотек України, перелік яких затверджено наказом голови ВАК
України від 4 квітня 2000 року N 175 ( z0352-00 ) та зареєстровано в Міністерстві юстиції 14.06.2000 за N 352/4573.
8. Організаційному сектору ВАК України забезпечити публікацію даного наказу в "Бюлетені Вищої атестаційної комісії України".

Голова ВАК України В.В.Скопенко 

WWW.OSVITA.TV

Головна | Методична секція | Інформаційна секція  
Комерційна секція | Корисні лінки | Оголошення | Контактна інформація