Дисертація Зворотній зв'язок | Оголошення | Додому
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
 » Вибір теми дисертації
 » Планування роботи
 » Пошук літератури
 » Підготовка рукопису
 » Оформлення роботи
 » Публікації за темою
 » Автореферат
 » Захист дисертації
 » Запитання і відповіді
 » Перелік літератури
ОФІЦІЙНІ  ДОКУМЕНТИ
 » Фахові видання
 » Номенклатура спец.
 » Офіційні матеріали
 
НАШІ  ПРОПОЗИЦІЇ
 » Для аспірантів
 » Для студентів
 
 
 
 Головна Методична секція Інформаційна секція Комерційна секція Корисні лінки
  
  
Інформаційна секція | Перелік наукових фахових видань

стор. 1 2 3

Перелік електронних наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук Затверджено наказами Міністерства освіти і науки України
від 25.01.2013 № 54
від 25.04.2013 № 463
від 31.05.2013 № 654
від 04.07.2013 № 893
від 10.10.2013 № 1411
від 21.11.2013 № 1609
від 17.01.2014 № 41
від 14.02.2014 № 153
від 15.04.2014 № 455
від 04.07.2014 № 793
від 29.09.2014 № 1081
від 06.11.2014 № 1279
від 29.12.2014 № 1528
від 06.03.2015 № 261
від 12.05.2015 № 528
від 13.07.2015 № 747
від 07.10.2015 № 1021
від 21.12.2015 № 1328
від 09.03.2016 № 241
від 16.05.2016 № 515

1. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Академія економічних наук України, Інститут економічних і соціальних наук Вроцлавського природничого університету економічні 2. Economic Processes Management Сумський державний університет економічні
3. Inter сollegas Харківський національний медичний університет медичні
4. Автомобіль і електроніка. Сучасні технології Харківський національний автомобільно-дорожній університет технічні
5. Аннали Мечниковського Інституту ДУ "Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України" медичні
фармацевтичні
6. Військово-історичний меридіан Інститут історії України НАН України історичні
7. Вісник Асоціації кримінального права України Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, ВГО "Асоціація кримінального права України" юридичні
8. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України Національна академія Державної прикордонної служби України педагогічні
9. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України Національна академія Державної прикордонної служби України психологічні
10. Глобальні та національні проблеми економіки Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського економічні
11. Демократичне врядування Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України державне управління
12. Державне будівництво Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України державне управління
13. Державне управління: теорія та практика Національна академія державного управління при Президентові України державне управління
14. Державне управління: удосконалення та розвиток Академія муніципального управління державне управління
15. Економіка та суспільство Мукачівський державний університет економічні
16. Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", Житомирський державний університет імені Івана Франка економічні
17. Економіка: реалії часу Одеський національний політехнічний університет економічні
18. Енергетика і автоматика Національний університет біоресурсів і природокористування України технічні
19. Ефективна економіка Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет економічні
20. Європейські історичні студії Київський національний університет імені Тараса Шевченка історичні
21. Журнал європейського і порівняльного права Київський національний університет імені Тараса юридичні 22. Журнал східноєвропейського права Університет сучасних знань юридичні
23. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України Національний університет державної податкової служби України економічні
24. Інженерні та освітні технології Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
педагогічні
25. Інновації в стоматології
Инновации в стоматологии
Innovations in Stomatology Державна установа "Інститут стоматології Національної академії медичних наук України" медичні
26. Інформаційні технології і засоби навчання Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Університет менеджменту освіти НАПН України педагогічні
27. Історія науки і біографістика Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН історичні
28. Ліки України плюс
Всеукраїнська громадська організація "Асоціація превентивної та антиейджинг медицини", Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика медичні
фармацевтичні
29. Лісове і садово-паркове господарство Національний університет біоресурсів і природокористування України біологічні (лісове господарство),
сільськогоспо-дарські технічні
30. Міжнародні відносини. Серія: Економічні науки Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка економічні
31. Міжнародні відносини. Серія: Політичні науки Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка політичні
32. Морфологія ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", Наукове товариство анатомів, гістологій, ембріологів і топографоанатомів України медичні 33. Народна освіта Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів", Інститут педагогіки НАПН України, Міжнародний освітній фонд ім. Ярослава Мудрого педагогічні
34. Науковий вісник Донбасу ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" педагогічні 35. Науковий часопис Національної академії прокуратури України Національна академія прокуратури України юридичні
36. Наукові вісті Далівського університету Східноукраїнський національний університет імені Володимир Даля технічні
37. Наукові доповіді НУБіП України Національний університет біоресурсів і природокористування України сільськогосподарські,
ветеринарні біологічні технічні
38. Наукові праці Вінницького національного технічного університету Вінницький національний технічний університет технічні
39. Науково-технічний бюлетень науково-дослідного центру безпеки та екологічного контролю ресурсів АПК Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет сільськогосподарські, ветеринарні
40. Новітні агротехнології Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН сільсько-господарські
41. Освітологічний дискурс Київський університет імені Бориса Грінченка педагогічні
42. Порівняльно-аналітичне право ДВНЗ "Ужгородський національний університет" юридичні
43. Право і громадянське суспільство Київський національний університет імені Тараса Шевченка юридичні
44. Право та інноваційне суспільство Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку
НАПрН України юридичні
45. Правові системи Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститут законодавства Верховної Ради України, ВГО "Українська асоціація міжнародного права", Київський регіональний центр НАПрН України юридичні
46. Проблеми екологічної біотехнології
Problems of environmental biotechnology Національний авіаційний університет біологічні
(біотехнологія, екологія), технічні (екологічна безпека)
47. Публічне адміністрування: теорія та практика Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України державне управління
48. Синопсис: текст, контекст, медіа Київський університет імені Бориса Грінченка філологічні
49. Соціально-економічні проблеми і держава Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Академія соціального управління економічні
50. Спортивна наука України Львівський державний інститут фізичної культури фізичне виховання та спорт
51. Східна Європа: економіка, бізнес та управління ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" економічні
52. Таврійські студії РВНЗ "Кримський університет культури, мистецтв і туризм" культурологія,
мистецтвознавство
53. Теоретичні та прикладні питання державотворення Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України державне управління
54. Теорія і методика професійної освіти Інститут професійно-технічної освіти НАПН України педагогічні
55. Теорія і практика правознавства Національний університет "Юридична академія імені Ярослава Мудрого" юридичні
56. Теорія та методика управління освітою Університет менеджменту освіти НАПН України педагогічні
57. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування Херсонський національний технічний університет державне управління
58. Технології розвитку інтелекту Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України психологічні
59. Український журнал дистанційного зондування Землі ДУ "Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України" технічні
геологічні
60. Фінансовий простір Financial space Університет банківської справи НБУ, Черкаський інститут Університету банківської справи НБУ економічні
61. Форум права Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України юридичні
62. Часопис Академії адвокатури України ТОВ "Академія адвокатури України" юридичні
63. Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право" Національний університет "Острозька академія" юридичні
64. Чернігівський науковий часопис Чернігівський національний технологічний університет (Чернігівський державний інститут економіки і управління) економічні
65. Юридичний науковий електронний журнал ДВНЗ "Запорізький національний університет" юридичні

 

Затверджено постановами президії ВАК України
від 08.06.2005 р. № 3-05/5
від 30.06.2005 р. № 2-05/6
від 19.01.2006 р. № 3-05/1
від 09.03.2006 р. № 2-05/3
від 04.07.2006 р. № 3-05/7
від 18.01.2007 р. № 3-05/1
від 15.02.2007 р. № 2-05/2
від 12.04.2007 р. № 1-05/4
від 14.06.2007 р. № 2-05/6
від 20.09.2007 р. № 3-05/7
від 13.02.2008 р. № 2-05/2
від 02.07.2008 р. № 2-05/6
від 27.05.2009 р. № 2-05/2
від 08.07.2009 р. № 2-05/3
від 14.10.2009 р. № 2-05/4
від 18.11.2009 р. № 2-05/5
від 16.12.2009 р. № 2-05/6
від 10.02.2010 р. № 2-05/1
від 10.03.2010 р. № 2-05/2
від 14.04.2010 р. № 2-05/3
від 26.05.2010 р. № 2-05/4
від 01.07.2010 р. № 2-05/5
від 06.10.2010 р. № 2-05/6
від 22.12.2010 р. № 2-05/8
від 26.01.2011 р. № 2-05/1
від 23.02.2011 р. № 2-05/2
від 30.03.2011 р. № 2-05/3
від 22.04.2011 р. № 2-05/4
від 31.05.2011 р. № 2-05/5


1. Вісник Вищої ради юстиції Вища рада юстиції, НУ "Одеська юридична академія" юридичні
2. Вісник Національного університету кораблебудування Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України економічні технічні
3. Європейські студії і право Одеська національна юридична академія юридичні
4. Збірник наукових праць "Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии" Донбаська державна машинобудівна академія економічні технічні
5. Історія науки і біографістика Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН історичні сільськогосподарські (історія сільськогосподарських наук)
6. Когниция, коммуникация, дискурс Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна філологічні (мовознавство)
7. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету Таврійський державний агротехнологічний університет технічні (галузеве машинобудування)
8. Наукові вісті Далівського університету Східноукраїнський національний університет імені Володимир Даля економічні
9. Наукові доповіді Національного аграрного університету Національний аграрний університет сільськогосподарські ветеринарні
10. Наукові доповіді Національного аграрного університету Національний аграрний університет біологічні
11. Наукові доповіді Національного аграрного університету Національний аграрний університет технічні
12. Наукові праці Вінницького національного технічного університету Вінницький національний технічний університет технічні
13. Право та управління Національний університет державної податкової служби України юридичні державне управління
14. Проблеми системного підходу в економіці Національний авіаційний університет МОН України економічні
15. Проблеми телекомунікацій Харківський національний університет радіоелектроніки технічні
16. Таврійські студії Кримський університет культури, мистецтв і туризму історичні
17. Форум права Харківський національний університет внутрішніх справ юридичні

 

 

 

WWW.OSVITA.TV

Головна | Методична секція | Інформаційна секція  
Комерційна секція | Корисні лінки | Оголошення | Контактна інформація